Ogólne warunki prowadzenia działalności biznesowej

Warunki programu lojalnościowego ZF [pro]Points

Uczestnictwo w niniejszym Programie Lojalnościowym ZF [pro]Points dla podmiotów z branży motoryzacyjnej podlega niniejszym Warunkom Programu Lojalnościowego („Warunki Programu”) , które składają się z niniejszego Wstępu (Dział 1), Zasad Zgłoszenia (Dział 2) oraz Zasad Programu (dział 3).

Niniejszy „Program Lojalnościowy ZF [pro] Points” dla podmiotów z branży motoryzacyjnej („Program”) jest programem lojalnościowym dla klientów, sponsorowanym przez dział firmy ZF-Group działającej pod firmą TRW KFZ Ausrüstung GmbH ("ZF Aftermarket"), którego uczestnicy mogą zbierać punkty („Punkty”), kupując wybrane produkty ZF Aftermarket. Punkty zbierane są na następujących zasadach:

 • W odniesieniu do terytorium Niemiec i Austrii:
 • Hurtownie wybrane i poinformowane o tym przez Uczestnika (maksymalnie do trzech hurtowni spośród wymienionych na stronie pod adresem: www.zf-propoints.de) przesyłają co miesiąc wyniki sprzedaży Uczestnika do ZF Aftermarket. Za każde wydane 100,00 Euro Uczestnik otrzymuje 20 punkty w postaci punkty odnotowywanych na koncie Uczestnika dostępnych na stronie pod adresem: www.zf-propoints.com).

 • W odniesieniu do terytorium Polski, Portugalii, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii:
 • Uczestnicy zbierają etykiety wraz z kodami kreskowymi z produktów ZF Aftermarket biorących udział w Programie (produkty biorące udział w Programie mogą być znalezione na stronie pod adresem: www.zf-propoints.com). Uczestnicy przesyłają zebrane etykiety wraz z kodami kreskowymi za pomocą listów lub paczek kurierskich (lub w inny sposób określony przez ZF Aftermarket). Za koszty wysyłki uczestnicy otrzymują zwrot w wysokości 150 punkty za jedną przesyłkę. W ciągu 1 miesiąca kalendarzowego uczestnik może otrzymać maksymalnie 300 punkty w ramach zwrotu kosztów wysyłki.

Punkty mogą być wymienione na nagrody od produktów lifestyle’owych poprzez wyposażenie warsztatów, domu czy elektronikę („Nagrody”).

Uczestnicy

W Programie mogą wziąć udział wszystkie komercyjne warsztaty (obsługujące samochody osobowe, pojazdy użytkowe i motocykle) urzędowo zarejestrowane w Austrii, Francji, Niemczech, Polsce, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii („Uczestnicy”). Program jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, a nie do konsumentów, ani nie do osób fizycznych posiadających status przedsiębiorcy ale wykonujących pracę na zasadach tzw. samozatrudnienia u innych przedsiębiorców. Każdy z Uczestników będzie więc przedsiębiorcą prowadzącym warsztat bądź zajmującym się dystrybucją lub sprzedażą hurtową we własnym imieniu, a nie osobą fizyczną działającą w ramach lub na rzecz takiego przedsiębiorcy. ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo do zmiany listy krajów określonych postanowieniami punktu 2.1.1 niniejszych Warunków Programu w czasie, który uzna za stosowny.

W ramach Programu, działania w imieniu i na rzecz Uczestnika może podejmować tylko jego urzędowo zarejestrowany właściciel lub organ uprawniony do reprezentowania Uczestnika zgodne z przyjętymi zasadami reprezentacji . Jeśli osoba działająca w imieniu i na rzecz Uczestnika nie jest urzędowo zarejestrowanym właścicielem, taka osoba musi, na prośbę ZF Aftermarket, dostarczyć pisemny dowód swojego umocowania do działania w imieniu i na rzecz właściciela- Uczestnika i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. Pracownicy ZF Aftermarket i innych sponsorów oraz osoby wykonujące pracę na rzecz ZF Aftermarket lub innych sponsorów na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę są wyłączeni z uczestnictwa w Programie.

Zarówno Uczestnik, jak i jakakolwiek osoba działająca w imieniu i na rzecz Uczestnika musi mieć ukończone co najmniej 18 lat.

Rejestracja

Zgłoszenie do Programu następuje poprzez stronę internetową Programu Lojalnościowego ZF [pro]Points pod adresem: www.zf-propoints.com. Konto („Konto ZF [pro]Points”) można utworzyć na stronie Programu, klikając „Zarejestruj”, a następnie postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi założenia konta. Do założenia Konta ZF [pro]Points niezbędne jest podanie ważnego służbowego adresu mailowego.

Upoważniony właściciel konta przekazanego adresu mailowego będzie uznawany za osobę kontaktową ze strony Uczestnika. Każdy Uczestnik może otworzyć tylko jedno Konto ZF [pro]Points.

Uczestnictwo w Programie rozpoczyna się po dokonaniu zgłoszenia, z chwilą aktywacji Konta ZF [pro]Points przez ZF Aftermarket. ZF Aftermarket może odmówić jakiejkolwiek rejestracji bez uzasadnienia.

Hasło

Zakładając konto, każdy Uczestnik musi ustalić hasło dla potrzeb jego identyfikacji. Hasło jest wymagane do uzyskania dostępu do Konta ZF [pro] Points (np. zamówienia Nagród lub sprawdzenia online salda punkty). Aby zapobiec nadużyciom, Uczestnik musi zapewnić, że hasło nie zostanie ujawnione jakimkolwiek nieupoważnionym osobom trzecim.

Uczestnik natychmiast powiadomi ZF Aftermarket, pisząc wiadomość na następujący adres: Info@zf-propoints.com, jeśli istnieje jakiekolwiek podejrzenie nadużycia hasła lub Konta ZF [pro] Points..

ZF Aftermarket nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z zawinionego braku powiadomienia lub nieterminowego powiadomienia ZF Aftermarket. ZF Aftermarket może zostać pociągnięta do odpowiedzialności tylko zgodnie z Działem 3.12 niniejszych Warunków Programu.

Zbieranie Punktów

Uczestnicy w Niemczech i Austrii:

Następujące zasady mają zastosowanie do Uczestników w Niemczech i Austrii:

Zanim Uczestnik będzie mógł zbierać Punkty za dokonane przez siebie zakupy, Uczestnik musi wybrać maksymalnie trzy (3) hurtownie z listy hurtowni biorących udział w Programie, od których Uczestnik chce zbierać punkty przy zakupie produktów po swojej rejestracji. Punkty zostaną przyznane Uczestnikowi po zakupie wybranych produktów ZF Aftermarket od wybranych przez Uczestnika hurtowni, w zależności od miesięcznej sprzedaży (więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.automotivediamonds.com/en_GB/faq). Hurtownie wybrane przez Uczestnika przekazują co miesiąc koszty zakupów Uczestnika na koniec każdego miesiąca kalendarzowego do ZF Aftermarket. Uczestnik otrzyma 20 punkty na koncie Uczestnika na stronie www.zf-propoints.com za każde wydane 100,00 EUR netto. Sprzedaż netto jest fakturowaną wartością sprzedaży netto produktów ZF Aftermarket, które Uczestnik kupił w hurtowniach w ciągu jednego miesiąca.

Obliczając miesięczną sprzedaż w kwocie netto, następujące elementy i koszty nie będą brane pod uwagę:

 • wartości produktów, które Uczestnik zwraca, a zwrot został uznany przez hurtownię,
 • wartości produktów, które są przedmiotem roszczeń gwarancyjnych,
 • koszty frachtu, transportu i opakowania,
 • wydatki na ubezpieczenie, opłaty celne, podatki i inne daniny publiczne,
 • koszty instalacji i demontażu,
 • koszty oddania do eksploatacji
 • koszty podobnych usług, w tym koszty pracy.

Zasady, o których mowa w niniejszym punkcie stosuje się także, jeśli hurtownia nie wyszczególni na danej fakturze osobno poszczególnych wydatków poniesionych przez Uczestnika. ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania metod dotyczących zbierania punkty w dowolnym momencie ze skutkiem mającym zastosowanie w przyszłości. ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo do zmiany, lub anulowania opcji zbierania punkty w dowolnej chwili, ze skutkiem mającym zastosowanie w przyszłości.

Uczestnicy w Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii:

Następujące zasady mają zastosowanie do Uczestników w Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii:

Uczestnicy zbierają etykiety wraz z kodami kreskowymi z produktów ZF Aftermarket biorących udział w Programie (produkty biorące udział w Programie można znaleźć pod adresem: www.zf-propoints.com). Uczestnicy przesyłają zebrane etykiety wraz z kodami kreskowymi za pomocą listów lub paczek kurierskich lub w inny sposób określony przez ZF Aftermarket.

Za koszty wysyłki uczestnicy otrzymują zwrot w wysokości 150 punkty za jedną przesyłkę. W ciągu 1 miesiąca kalendarzowego uczestnik może otrzymać maksymalnie 300 punkty w ramach zwrotu kosztów wysyłki.
W przypadku zagubionej przesyłki reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie po okazaniu potwierdzenia nadania przesyłki. Przesyłki nierejestrowane nie podlegają reklamacjom.

Klasyfikacja punkty i dostęp do konta

Punkty są przyporządkowywane indywidualnie do danego Konta ZF [pro] Points . Nie ma możliwości ich przeniesienia ani wypłaty ich ekwiwalentu w gotówce. Punkty z więcej niż jednego Konta ZF [pro] Points nie mogą być łączone i wymieniane na tę samą Nagrodę.

Informacje dotyczące Konta ZF [pro] Points są dostępne w dowolnej chwili pod adresem: www.zf-propoints.com.

Wymiana Punktów

Punkty mogą być wymieniane na wybrane produkty z chwilą, gdy na Koncie ZF [pro] Points została zgromadzona wystarczająca liczba punkty niezbędnych do uzyskania danej Nagrody. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę, ani nie mogą być stosowane jako kredyt. Z chwilą dokonania wyboru danej Nagrody, nie można jej wymienić na inną Nagrodę.

Nagrody

Lista Nagród znajduje się pod adresem: www.zf-propoints.com. Wszystkie Nagrody można uzyskać w miarę ich dostępności (która może być różna w zależności od daty i miejsca docelowego). Szczegółowe informacje dotyczące dostępności Nagród można znaleźć na wyżej wymienionej stronie, na której przedstawiona jest oferta Nagród. Jeśli dana Nagroda nie jest już dostępna, ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo do wymiany Nagrody na produkt o takiej samej lub wyższej wartości.

Każda Nagroda ma określoną wartość wyrażoną w Punktach („Wartość Punktowa Produktu”) w zależności od rodzaju produktu. Najbardziej aktualne Wartości Punktowe Produktów można znaleźć pod adresem: www.zf-propoints.com. ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo do zmiany liczby punkty przyporządkowanych do poszczególnych Nagród podczas trwania Programu, w dowolnej chwili, ze skutkiem w odniesieniu do wszystkich zamówionych Nagród, które nie zostały jeszcze wydane na dzień zmiany. Dokonana zmiana pozostaje bez wpływu na liczbę punkty już zgromadzonych na koncie na dzień zaistnienia takiej zmiany.

Okres ważności Punktów

Punkty zostają anulowane z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Punkty zostały zaksięgowane na koncie Uczestnika. Punkty ulegają także anulowaniu z chwilą zamknięcia danego Konta ZF [pro]Points przez Uczestnika.

Jeśli Program zakończy się lub nie jest już oferowany w danym kraju, bądź zostanie zakończony przez ZF Aftermarket zgodnie z punktem 3.9. niniejszych Warunków Programu ("Zakończenie"), wówczas Punkty mogą zostać wymienione na Nagrody tylko przez okres kolejnych trzech (3) miesięcy. Po tym okresie ulegają anulowaniu.

Transakcje

Wszelkie transakcje i dostawy związane z wszystkim Nagrodami podlegają obowiązującym przepisom prawa oraz niniejszym Warunkom Programu (patrz Dział 1).

Punkty nie mogą być wymieniane aż do chwili ich wpisania przez ZF Aftermarket w poczet Konta punkty ZF [pro]. ZF Aftermarket dołoży starań, aby wpisać Punkty w terminie sześćdziesięciu (60) dni po zakończeniu miesiąca, w którym hurtownia zgłosiła sprzedaż Uczestnika do ZF Aftermarket zgodnie z Działem 1 Warunków Programu. ZF Aftermarket nie może przyjąć jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zakłóceń, opóźnień lub błędów w raportowaniu punkty przez hurtownie mających wpływ na moment wpisu punkty w poczet danego Konta punkty ZF [pro].

W przypadku złożenia prośby o Nagrodę, saldo Konta punkty ZF [pro] Uczestnika zostanie pomniejszone o odpowiednią liczbę punkty . Wymienione Punkty nie mogą być wykorzystane ponownie.

Jeśli transakcja, w związku z którą przyznawane lub wymieniane są Punkty zostanie anulowana, nie dojdzie do skutku lub nie zostanie zakończona, ZF Aftermarket cofnie przyznane Punkty związane z taką transakcją. Można odmówić przekazania Nagrody lub anulować jej przekazanie, jeśli nie jest dostępna wystarczająca liczba punkty lub gdy istnieje podejrzenie popełnienia oszustwa bądź nadużycia.

Podatki, opłaty dodatkowe i potrącenia

Wszelkie podatki, opłaty dodatkowe lub potrącenia związane z wydaniem, użytkowaniem lub otrzymaniem Nagrody w ramach niniejszego Programu winien ponieść Uczestnik.

Nadużycie związane z Punktami i naruszenie zasad Programu

Punkty można uzyskać, posiadać, przenosić lub wymieniać wyłącznie zgodnie z Zasadami Programu określonymi w niniejszym Dziale 3 . Wszelkie inne użytkowanie, przyporządkowanie, sprzedaż, wymiana lub przeniesienie punkty bądź próba takiego działania uznawane będzie za nadużycie („Nadużycie”), stanowiące poważne naruszenie niniejszych Zasad Programu.

Jakiekolwiek Punkty zebrane i posiadane z naruszeniem niniejszych Zasad Programu są nieważne i nie podlegają wymianie na Nagrody. Wszelkie takie Punkty zostaną anulowane z Konta ZF [pro] Points . Jeśli Punkty zostały już wykorzystane, ZF Aftermarket zażąda zwrotu Nagród lub ich wartości pieniężnej jeśli Nagrody nie zostaną zwrócone.

ZF Aftermarket lub inna osoba trzecia upoważniona przez ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo odmowy wydania jakiejkolwiek Nagrody w przypadku Nadużycia powstałego z winy Uczestnika. Wszelkie inne prawa przysługujące ZF Aftermarket na mocy przepisów ustawowych lub postanowień umownych pozostają nienaruszone.

Zakończenie, zawieszenie uczestnictwa w Programie i wykluczenie z Programu

Zakończenie

Uczestnicy mogą usunąć swoje Konto ZF [pro] Points w dowolnej chwili, powiadamiając ZF Aftermarket w formie pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób określony przez ZF Aftermarket jako dopuszczalny dla potrzeb usunięcia Konta ZF [pro] Points na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.zf-propoints.com. W takim przypadku Punkty, które znajdowały się na koncie Uczestnika zostają anulowane.

ZF Aftermarket może pozbawić danego Uczestnika prawa do udziału w niniejszym Programie za uprzednim powiadomieniem przekazanym z czterotygodniowym wyprzedzeniem, w formie pisemnej, jeśli (i) podejmie decyzję o zmianie Programu w wymiarze ogólnym lub jego zakończeniu w kraju, w którym ma swoją siedzibę Uczestnik, bądź (ii) w przypadku, gdy ZF Aftermarket skorzysta z przysługującego jej prawa do zmiany listy krajów zgodnie z Działem 2.1.1 niniejszych Warunków Programu, lub (iii) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w dziale 3.9.2. niniejszych Warunków Programu. Powyższe postanowienie nie narusza przysługującego ZF Aftermarket prawa do odebrania praw uczestnictwa z ważnej przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Ważna przyczyna występuje w szczególności w następujących sytuacjach:

(i) (i) we wszystkich przypadkach zaistniałego Nadużycia zgodnie z punktem 3.8 niniejszych Warunków Programu;
(ii) jeśli Uczestnik poda nieprawdziwe lub niedokładne informacje;
(iii) w przypadku niewłaściwego postępowania Uczestnika wobec ZF Aftermarket;
(iv) w przypadku innych poważnych naruszeń niniejszych Warunków Programu ze strony Uczestnika.

Zawieszenie uczestnictwa w Programie

ZF Aftermarket może usunąć Konto ZF [pro] Points , na którym nie odnotowano żadnego logowania lub nie zebrano żadnych punkty, bądź nie dokonano żadnej wymiany na Nagrody przez nieprzerwany okres co najmniej dwunastu (12) miesięcy w przypadku kont warsztatów lub 24 miesięcy w przypadku kont dystrybutorów.

Wykluczenie z Programu

ZF Aftermarket może odrzucić wniosek o rejestrację w Programie, bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy ZF Aftermarket dokonała w przeszłości wypowiedzenia umowy z danym Uczestnikiem.

Zmiany Programu

ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad Programu, Nagród, Wartości Punktowej Produktów lub jakichkolwiek innych procedur związanych z Programem ze skutkiem na przyszłość, jeśli uzna to za konieczne („Zmiany Programu”). ZF Aftermarket będzie publikować wszelkie Zmiany Programu na swoich stronach internetowych pod adresem: www.zf-propoints.com. Zbierając i wymieniając Punkty na Koncie ZF [pro]Points po takim powiadomieniu, Uczestnik wyraża zgodę na wszelkie Zmiany Programu. O wszelkich istotnych Zmianach Programu Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.

Jeśli Uczestnik nie zaakceptuje Zmian Programowych, może zostać mu odebrane prawo uczestnictwa w niniejszym Programie zgodnie z działem 3.9 Warunków Programu.

ZF Aftermarket może przenieść całość praw i obowiązków wynikających z niniejszego Programu na jakąkolwiek osobę trzecią za pisemnym powiadomieniem w przypadku sprzedaży lub innego przeniesienia Programu na osobę trzecią przez ZF Aftermarket.

Dostawa, wysyłka i zwroty

ZF Aftermarket dołoży zasadnych starań, aby zapewnić, że Nagrody będą wysłane w ciągu czterech tygodniu od wymiany punkty na Nagrodę. Wszelkie daty wyznaczone jako terminy dostawy mają tylko charakter przybliżony ZF Aftermarket zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody, jeśli nie będzie miała możliwości dostarczyć zamówionej Nagrody. W takim przypadku, ZF Aftermarket skontaktuje się z Uczestnikiem i przekaże mu odpowiednią informację oraz poprosi go o wybór innej Nagrody, która jest dostępna zgodnie z punktem 3.4. niniejszych Warunków Programu. Z chwilą dostarczenia Nagrody, tytuł do Nagrody i ryzyko z nią związane przechodzą na Uczestnika. Od tej chwili to Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie powstałe straty lub szkody.

Jeśli Nagroda jest obciążona jakimikolwiek wadami lub jeśli otrzymają Państwo nieodpowiedni produkt, proszę w pierwszej kolejności skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta ZF Aftermarket pod adresem: Info@zf-propoints.com. Centrum Obsługi Klienta ZF Aftermarket omówi z Państwem sprawę i doradzi Państwu, jakie kroki należy podjąć, w zależności od rodzaju danej Nagrody. Może to wiązać się z odebraniem od Państwa Nagrody lub skierowaniem Państwa do punktu odbioru, gdzie mogą Państwo zwrócić Nagrodę.

Gwarancja i odpowiedzialność

Roszczenia gwarancyjne dotyczące Nagród podnoszone przeciwko ZF Aftermarket podlegają obowiązującym ustawowym przepisom o gwarancji, ulegają jednak przedawnieniu z upływem 12 miesięcy od przejścia ryzyka.

ZF Aftermarket nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji w odniesieniu do Nagród. Takie gwarancje mogą zostać jedynie udzielone przez producentów Nagród otrzymanych w ramach Programu.

ZF Aftermarket ponosi odpowiedzialność za szkody w następującym zakresie:

Z wyłączeniem naruszenia głównych obowiązków umownych, odpowiedzialność występuje tylko wówczas i w takim zakresie, w jakim ZF Aftermarket , jej ustawowi przedstawiciele, wyżsi rangą pracownicy lub inni przedstawiciele dla potrzeb wykonania świadczeń, dopuścili się celowego nadużycia lub rażącego niedbalstwa. Poza powyższymi przypadkami ZF Aftermarket ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku naruszenia głównych zobowiązań umownych, czyli zobowiązań, w odniesieniu do których zachowanie zgodności z postanowieniami jest szczególnie istotne dla osiągnięcia celu niniejszej umowy a należyte wykonanie umowy jest możliwe dopiero przy zapewnieniu zgodności z jej postanowieniami („podstawowe obowiązki” - „Kardinalpflicht”).

Oprócz celowego nadużycia lub rażącego niedbalstwa ze strony przedstawicieli ustawowych, wyższych rangą pracowników lub innych przedstawicieli ZF Aftermarket, odpowiedzialność ZF Aftermarket jest ograniczona do wysokości odszkodowania typowo dającego się przewidzieć z chwilą zawarcia niniejszych Warunków Programu. Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności nie znajdują zastosowania w odniesieniu do odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, naruszeniu nietykalności cielesnej, lub w przypadku braku gwarantowanych właściwości lub cech albo nieprzestrzegania gwarancji, bądź w przypadku bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych, takich jak niemiecka Ustawa o odpowiedzialności za produkt („Produkthaftungsgesetz”).

Ochrona danych

Zebrane dane, w tym również wszelkie dane osobowe uzyskane w ramach korzystania z Programu i udziału w nim, są przechowywane zgodnie z Polityką Prywatności ZF Aftermarket, która dostępna jest tutaj. Każdy z Uczestników winien zapoznać się z oświadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych. Jeśli, z jakiejkolwiek przyczyny, konieczne jest przekazanie danych osobowych poza obszar UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla potrzeb realizacji określonego celu, zapewnimy, że takie informacje będą traktowane zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami europejskimi w sprawie ochrony danych.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki Programu podlegają przepisom prawa Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz niemieckich przepisów kolizyjnych prawa prywatnego (Internationales Privatrecht). Wyłącznym obszarem jurysdykcji w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków Programu lub z nimi związanych, w tym również wszelkich uzupełnień niniejszych Warunków Programu, jak również poszczególnych transakcji związanych z niniejszymi Warunkami Programu jest Frankfurt nad Menem.

Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Programu jest lub stanie się nieważne bądź niewykonalne, ważność pozostałych Warunków Programu pozostaje nienaruszona. Strony dołożą starań, aby zastąpić nieważne lub niewykonalne postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które możliwie w jak największym stopniu odpowiadać będzie celowi gospodarczemu nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe znajduje również zastosowanie w odniesieniu do luk w postanowieniach.